Slagvaardig MBO (eerste deelproject voor wendbaar vakmanschap)

Voor de ontwikkelingen in wendbaar vakmanschap is er een nieuwe site: www.wvlo.nl 

Technologische ontwikkelingen, nieuwe werkwijzen en de snelheid waarmee innovaties plaatsvinden maken dat van medewerkers meer en meer wordt verwacht regie te willen nemen op de eigen ontwikkeling om zo duurzaam waardevol te kunnen blijven voor het bedrijf. Een leven lang leren, niet door vele cursussen, maar als continu proces. Naast het huidige personeel, richt het initiatief zich ook op initiële opleidingen die vooral gericht op de opleidingen van jonge mensen voor de branche. We passen programma’s aan op deze ontwikkelingen. Immers een leven lang leren begint al op de school

slagvaardigmbo-voorbladDoor deze innovaties ontstond al enkele jaren geleden een roep om hogere opleidingsniveaus voor medewerkers in productieomgevingen. Niet alleen ingegeven door een verhoogd gewenst kennisniveau, maar vooral ook door een grotere vraag naar een passende basis beroepshouding, attitude en gewenste persoonlijke kwaliteiten.

Het CIV Food Noord is samen met TNO innovations for life en een tiental bedrijven het initiatief Slagvaardig MBO gestart, gericht op het in ontwikkeling brengen van huidige en toekomstige medewerkers om daarmee hun kansen te vergroten een waardevolle bijdrage te kunnen (blijven of gaan) leveren in de Foodsector. Het gaat hierbij om zaken als het willen nemen van regie in eigen ontwikkeling, het leren benutten van netwerken, durf en geloof in eigen kunnen, etc. Items die een belangrijke plaats hebben in het programma Vakman Nieuwe Stijl van TNO innovations for life.

siteciv11De eerste fase is het opstellen van een innovatieagenda. Deze fase is onlangs afgerond.
linkicon Bekijk de resultaten van fase 1.

Tijdens een mini-conferentie op 26 oktober 2016, gingen bedrijven, overheden en onderwijs gingen met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen en thema’s.  Tenslotte gaven de aanwezige bedrijven in meerderheid aan een tweede fase te willen ingaan. 

linkicon Bekijk de presentaties van 26 oktober
linkicon Bekijk de opbrengsten en het verslag van die dag.

Update maart 2017
In overleg met onze partners is gebleken dat het in ontwikkeling brengen van vakmensen in bedrijven vanuit de in Slagvaardig MBO ontwikkelde visie meerdere gebieden raakt die deels een voorwaardelijk zijn voor succes. Dit heeft geleid tot het volgende beeld:

wendbaarvakmanschap

Elk van de vier gebieden worden ontwikkeld vanuit de gezamenlijke visie op nieuw vakmanschap. Momenteel wordt met partners en stakeholders de uitbreiding van het project besproken, waarna waarschijnlijk een RIF aanvraag plaats vind. Het vervolgproject gaat waarschijnlijk Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties heten.